Slovenski (Slowenisch)

Slovar izrazov prve pomoči (Notfall-Wortschatz)

notfall-wortschatz.de (Sprachenlernen24)